صفر در مقابل صفر
یاداشت دانشجویی |
در حال حاضر بهترین واکنش ایران در مقابل مکانیزم ماشه پیش گرفتن سیاست «صفر در مقابل صفر» است؛ یعنی با لغو تعهدات طرف مقابل، ما هم تعهدات خود را به صفر برسانیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار