برنامه امیرکبیری‌ها برای هیئت علمی‌های خاموش / پایان‌نامه‌هایی که باید برای رفع مشکلات یا افتخارآفرینی علمی تعریف شوند
پرونده ویژه| هیئت علمی‌های خاموش- ۱۱
دانشگاه امیرکبیر که حجم قرارداد‌های ارتباط با صنعتش نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته برای هیئت علمی‌های خاموش خود برنامه‌ریزی کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار