درس «آشنایی با اصول فناوری و کارآفرینی» از مهر ۱۴۰۰ در دانشگاه آزاد ارائه می‌شود
به‌صورت تک واحدی؛
درس تک واحدی «آشنایی با اصول فناوری و کارآفرینی» برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تدوین و از مهرماه ۱۴۰۰ ارائه می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار