دانشگاه تربیت مدرس سند راهبردی وزارت میراث فرهنگی را تدوین می‌کند
انجام مطالعات مقدماتی سند راهبردی وزارت میراث فرهنگی به گروه پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس واگذار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار