ایران در میان شانگهای
یادداشت دانشجویی|
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖ‌ﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ارﺗﻘﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻠﺢ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار