گفتمان‌سازی ملی؛ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
یادداشت دانشجویی|
دانشگاه فرهنگیان به عنوان مرکز ثقل نظام تعلیم و تربیت باید روحیه گفتمان سازی و گسترش فرهنگ تحول خواهی و تحول آفرینی را در دانشجو معلمان تقویت کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار