توجه به نظرات نخبگان دانشگاهی کشور را در ریل توسعه قرار می دهد
معاون وزیر علوم؛
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: توسعه و پیشرفت کشور در تمامی حوزه ها منوط به فعالیت جریان ها و کانون های دانشجویی بویژه نخبگان مراکز آموزش عالی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار