ضرورت ایجاد رابطه معنادار میان ورزش، اشتغال و فناوری
ارژنگ:
معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: باید میان کلید واژه‌های اشتغال، فناوری و ورزش ارتباط معنا دار و وسیعی که منتج به نتایج خوب شود را ایجاد کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار