بسیاری از تحولات آموزش عالی برگرفته از دانشگاه تهران است
رئیس دانشگاه تهران:
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تاثیر این دانشگاه در تاریخ ۸۵ ساله آن گفت: بسیاری از تحولات آموزش عالی برگرفته از دانشگاه تهران است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار