ویژه‌نامه چهلم شهید حاج قاسم سلیمانی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن توزیع شد
در غرفه جامعه اسلامی دانشجویان؛
ویژه‌نامه چهلم شهید حاج قاسم سلیمانی در غرفه جامعه اسامی دانشجویان در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن توزیع شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار