شریف بیشترین قرارداد‌های ارتباط با صنعت را دربین دانشگاه‌های کشور دارد/ لزوم افزایش اعتماد دانشگاه و صنعت به یکدیگر
پرونده ویژه| پژوهش از حرف تا عمل
رییس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به لزوم اعتماد دانشگا و صنعت برای ارتباط بیشتر با یکدیگر گفت: دربین دانشگاه‌ها کشور، شریف رتبه اول ارتباط با صنعت را دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار